Mineła 25 rocznica powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jest to dobry moment dla odnowienia kontaktów miedzy tymi, którzy ćwierć wieku temu i pózniej zaangażowani byli w dzialalność NZS. Abyśmy mogli spotykać się częściej niz tylko na imprezach z okazji okrąglych rocznic, grupa inicjatywna, wsród której są dzialacze I i II NZS czterech największych śląskich uczelni, postanowiła powolać stowarzyszenie byłych czlonków Zrzeszenia.

Celem stowarzyszenia bedzie przede wszystkim integracja naszego środowiska, wymiana doświadczeń i poglądów oraz pomoc wzajemna. A przede wszystkim chcemy stworzyć okazje do czestszych spotkań, których brak odczuwamy od lat. Mają to byc nie tylko spotkania z okazji obchodzonych rocznic, lecz bardziej codzienne, z okazji organizowanych przez nas imprez jak i zwykle spotkania klubowe.

W działalności zewnetrznej chcielibyśmy wspierać tych z nas, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, by razem realizować to, o co walczyliśmy przed laty. Działalność publiczną naszych czlonków wspierać będziemy pomocą programową a oceniać pod względem merytorycznym i etycznym.

Wielu z nas wstapiło do NZS kierując się moralnym imperatywem niezgody na życie w komunistycznej obłudzie, mając jednak świadomość ceny, jaką możemy za ten wybór zapłacić. Gdy po latach, również dzięki pełnej poświęcenia działalności wielu naszych koleżanek i kolegów doczekaliśmy wolnej Polski, zdecydowana wiekszość z nas, poza naprawdę nielicznymi wyjatkami, zrezygnowała z działalności publicznej i poświęcila się pracy zawodowej, wychodzac z założenia, że można zaufac wybieranym w wolnych wyborach politykom.

Po 15 latach widzimy, że znowu Rzeczpospolitą trzeba naprawiać. Obecnej sytuacji nie można oczywiście porównywać z PRL-em, jednak kompromitacja obecnych elit stawia przed nami kolejny raz wyzwanie i wezwanie do aktywności społecznej, aby nie dopuścić do zaprzepaszczenia szans awansu cywilizacyjnego naszej Ojczyzny i stworzyć trwałe podwaliny pod prawdziwie niepodległe i praworzadne państwo oraz obywatelskie społeczeństwo.

Powinniśmy znów zabierac głos w dyskusjach nad zasadniczymi i bieżącymi problemami społecznymi i politycznymi. Nie zamierzamy jednak wiązać się z żadną opcją polityczną, aczkolwiek wykluczamy współpracę z tymi, którzy głoszą lub realizują idee sprzeczne z celami, dla osiagniecia których NZS został powołany.

Stowarzyszenie bedzie otwarte dla wszystkich, którzy byli członkami NZS (oprócz donosicieli!) bez wzgledu na uczelnie, na której wtedy studiowali.

W działalności społecznej głównymi celami stowarzyszenia będą: krzewienie kultury narodowej i wiedzy historycznej, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za naród i państwo, urzeczywistnienie idei społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie standardu życia intelektualnego oraz upowszechnianie wartości i norm humanistycznych opartych na katolickiej nauce społecznej i idei liberalnej, kształtowanie etycznych postaw obywatelskich i światopoglądu akceptujacego zasady: praworządności, tolerancji, pluralizmu politycznego, poszanowania wolności i własności prywatnej.

Odziaływać również chcemy na środowisko obecnych studentów w celu wykształcenia elit ideowych w oparciu o środowisko NZS-u, zdolnych aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym i społecznym kraju. Dokonać tego chcemy przez: promowanie i integrowanie środowiska akademickiego skupionego wokól Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kształtowania świadomości historycznej studentów, pomoc w zdobyciu wiedzy i kwalifikacji umożliwiajacych pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na patriotycznych wzorcach i etycznych działaniach; propagowanie solidarności i pomocy wzajemnej wsród członków NZS; popularyzowanie idei, metod i narzędzi budowy społeczeństwa obywatelskiego; umożliwianie spotkań i wymiany pogladów w środowisku akademickim oraz ułatwianie kontaktów z instytucjami i organizacjami opiniotwórczymi krajowymi i zagranicznymi; krzewienie zaradności życiowej, działania i pracy w warunkach gospodarki rynkowej.

Cele te realizowac chcemy poprzez zabieranie glosu w sprawach publicznych w formie oświadczeń, odezw, petycji i publikacji; tworzenie zaplecza programowego dla czlonków pelniacych funkcje publiczne oraz opiniowanie ich działalności od strony merytorycznej, jak i moralnej; wydawanie publikacji, organizowanie spotkań dyskusyjnych, mityngów, odczytów, seminariów, konferencji i kongresów; współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i miedzynarodowych; uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym; wspólpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w realizacji zasad i celów stowarzyszenia; promocję członków NZS i członków stowarzyszenia wsród osób i instytucji mających charakter opiniotwórczy; udział w toczących się postępowaniach i kampaniach referendalnych, których wynik może mieć wpływ na cele stowarzyszenia; współpracę z organizacjami pokrewnymi ideowo.

Realizacja tych celów nie powinna odbywać się kosztem tego, co stanowi o sile i żywotności każdej organizacji: częstych spotkań ludzi podobnie myślących i mających wspólne doświadczenia, na które to spotkania z przyjemnoscią przychodzić będzie każdy z nas.

Wyszehradzkie Spotkania Młodzieży
Rok 2011
Rok 2014
Rok 2015

więcej...

: : Konkurs! : :

: : statut : :

: : deklaracja programowa : :

: : deklaracja ideowa : :