STATUT

PREAMBUŁA

Wywodząc swoje korzenie z szerokiego nurtu niepodległościowego, marząc o wolności, tworzyliśmy od początku lat 80-tych szeroki ruch studencki - Niezależne Zrzeszenie Studentów. Organizacji tej, zrzeszającej środowiska akademickie, skupione wokół wspólnych wartości ideowych, przyświecał jeden cel, Niepodległa i Silna Polska, budowana na zasadach solidaryzmu społecznego, którego podstawy od 1978 roku kształtował Papież przybyły "z Dalekiego Kraju", a którego wyrazem stała się Ogólnonarodowa Solidarność powstała w 1980 roku. Idee, które złączyły nas wtedy są wciąż żywe, mimo upływu 25 lat.

Codzienne informacje o sposobach funkcjonowania organów władzy, obecność zjawisk dyskredytujących porządek prawny, graniczący ze zjawiskami przestępczymi w polskim życiu publicznym - jest haniebnym świadectwem braku kwalifikacji etyczno-moralnych osób sprawujących najwyższe stanowiska w państwie.

Polsce, w ramach rodziny europejskiej, w codziennym życiu, potrzebna jest głęboka przemiana, która zdekomunizuje i uzdrowi struktury państwowe, odrodzi wiarę w człowieka oraz nadrzędne wartości etyczne. Pozwoli to nam, obywatelom tego kraju żyć w godności i dobrobycie, zgodnie z tymi wartościami, które wypływają z tysiącletnich, chrześcijańskich tradycji narodu polskiego.

Powołując do życia Stowarzyszenie byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów chcemy zintegrować środowiska, które ukształtowane zostały przez idee niepodległościowe, dla których nadrzędną sprawą jest dobro Ojczyzny. Formułując spójną i wyrazistą ofertę programową, będącą wsparciem dla ludzi o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach moralnych. Tym samym chcemy dać wyraz naszego przywiązania do wartości Solidarności oraz najlepszych polskich tradycji budujących Ducha Narodu i Państwa, tak mocno podkreślanego w XIX i XX wieku, poprzez etos powstańczej walki, organicznej pracy oraz wielkiego Solidarnościowego buntu, łamiącego bolszewickie porządki w Europie.

Dostrzegamy wkład Papieża Polaka w budowaniu i przypominaniu wartości najwyższych, rządzących również życiem społecznym, wypływających z Miłości, Wiary i Nadziei, w oparciu, o które kształtowany musi być solidaryzm społeczny.

Nie chcemy traktować Stowarzyszenia jedynie w kategorii intelektualnej przygody. Odrzucenie pozostałości PRL-u - postkomunizmu z wszystkimi jego przejawami - w naszym przekonaniu jest niezbędne do odrodzenia świadomości narodowej w społeczeństwie polskim. Wysiłek, jaki chcemy podjąć, ma uzdrowić instytucje publiczne oraz spowodować głęboką przemianę, prowadzącą do gruntownej przebudowy Rzeczpospolitej.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszym powołuje się Stowarzyszenie "NZS 1980" -zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie "NZS 1980" jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i po rejestracji nabywa osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie "NZS 1980" z siedzibą w Katowicach, działa na terenie Polski i poza granicami kraju zgodnie z miejscowymi przepisami.
4. Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne w terenie.
5. Stowarzyszenie używać będzie pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

Rozdział II

Cele i rodzaje działania

6. Stowarzyszenie działa w celu:

a) kształtowania postaw obywatelskich opartych na patriotycznych wzorcach i etycznych działaniach,
b) budowy społeczeństwa obywatelskiego,
c) kształtowania świadomości historycznej, umacniającej poczucie odpowiedzialności za naród i państwo,
d) podnoszenia standardu życia intelektualnego środowiska akademickiego, poprzez pomoc w zdobyciu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
e) promowania i integrowania środowiska akademickiego skupionego wokół Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
f) kształtowania elit ideowych w środowisku NZS, zdolnych aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym i społecznym kraju,
f) propagowania światopoglądu opartego na zasadach: pluralizmu, praworządności, poszanowania wolności i własności prywatnej,
h) propagowania solidarności i pomocy wzajemnej wśród członków Stowarzyszenia,
i) popularyzowania idei, metod i narzędzi budowy społeczeństwa obywatelskiego,
j) umożliwiania spotkań i wymiany poglądów w środowisku akademickim,
k) ułatwiania kontaktów z instytucjami i organizacjami opiniotwórczymi krajowymi i zagranicznymi,
l) promocji kultury, sportu i turystyki wśród ludzi młodych.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
- zabieranie głosu w sprawach publicznych poprzez oświadczenia, odezwy, petycje i publikacje,
- tworzenie zaplecza programowego dla członków pełniących funkcje publiczne, oraz opiniowanie ich działalności od strony merytorycznej i moralnej,
- działalność wydawniczą,
- organizowanie spotkań dyskusyjnych, mityngów, odczytów, seminariów, konferencji i kongresów,
- współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
- organizację wymian międzynarodowych,
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami Stowarzyszenia,
- gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
- współpracę z organami administracji publicznej w upowszechnieniu zasad i celów Stowarzyszenia,
- promocję członków NZS i członków Stowarzyszenia wśród osób i instytucji mających charakter opiniotwórczy,
- udział w toczących się postępowaniach i kampaniach referendalnych, których wynik może mieć wpływ na cele Stowarzyszenia,
- współpracę z organizacjami pokrewnymi ideowo,
- pomoc humanitarną,
- działalność charytatywną i społeczną,
- działalność szkoleniową, oświatową i edukacyjną,
- ochronę zdrowia i życia,
- działalność na rzecz bezpieczeństwa,
- działalność sportową i turystyczną,
- działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
- działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna),
- wspieranie przedsiębiorczości,
- wykonywanie ekspertyz i opracowań,
- organizowanie kursów i szkoleń.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

9. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec mający ukończone 18 lat, który należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wypełnił deklarację członkowską, złożył na piśmie oświadczenie o niewspółpracowaniu ze służbami specjalnymi PRL, uiścił wpisowe oraz został przyjęty w poczet członków.
10. Członkiem zwyczajnym może być także osoba, która nie należała do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, jeżeli uzyska pisemną rekomendację, co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
11. Członek zwyczajny ma bierne i czynne prawo wyborcze do władz obieralnych. Członek honorowy i wspierający nie ma praw wyborczych
12. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się realizacji celów Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana celami Stowarzyszenia, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zdeklaruje stałą składkę członkowską.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
- śmierci,
- pisemnego oświadczenia o wystąpieniu,
- wykluczenia ze Stowarzyszenia w sytuacji: niepłacenia składek przez okres jednego roku lub, gdy jego zachowanie jest sprzeczne ze statutem lub decyzjami władz krajowych, oraz w przypadku publicznego naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia.
15. Decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Sąd Koleżeński właściwego oddziału, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania pod rygorem nieważności. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu bądź stwierdzenia jego wygaśnięcia.
16. Decyzja Sądu Koleżeńskiego Oddziału staje się prawomocna z upływem terminu na wniesienie odwołania lub, jeśli odwołanie zostało wniesione, po podtrzymaniu jej przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia. Decyzja Sądu Koleżeńskiego Oddziału winna być doręczona członkowi na piśmie lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania pod rygorem nieważności.
17. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

a) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
b) zapoznawać się ze wszystkimi decyzjami i uchwałami władz,
c) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
d) posiadać legitymację członkowską,
e) zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu,
f) korzystać ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia.

18. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia,
b) stosować się do postanowień i decyzji władz,
c) uiszczać składki,
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
e) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i organizowanych zebraniach.

Rozdział IV

Władze krajowe

19. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:

a) Konwent stanowiący Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Rada Krajowa
d) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
e) Sąd Koleżeński Stowarzyszenia
20. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

21. Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Członkowie realizują swe prawo uczestniczenia w Konwencie za pośrednictwem delegatów, chyba, że liczba członków zwyczajnych jest mniejsza niż 100 – wtedy uczestniczą w Konwencie osobiście. Obradami Konwentu kieruje przewodniczący Konwentu wybierany każdorazowo na czas jego trwania.
22. W Konwencie udział biorą:

a) Z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów według klucza – 1 delegat na każdych 10 członków oddziału.
b) Delegatem na Konwent może być wybrany każdy członek, bez względu na pełnioną funkcję we władzach Stowarzyszenia pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym oddziale.
c) Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie kadencji został utworzony nowy oddział, według klucza jak wyżej.
d) Delegatem nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego a kara nie została zatarta.

23. Delegaci sprawują swój mandat do następnego Konwentu zwyczajnego.
24. Prawo uczestniczenia w Konwencie z pominięciem procedury wyborczej przysługuje członkom: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Odwołanie członka Zarządu Stowarzyszenia po wyłonieniu delegatów w jego oddziale jest bezskuteczne.
25. Konwent zwyczajny jest zwoływany przez Prezesa Stowarzyszenia na dzień przypadający najpóźniej w ostatnim miesiącu kadencji.
26. Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez Prezesa Stowarzyszenia na pisemny wniosek:

a) 1/4 członków zwyczajnych,
b) Rady Krajowej,
c) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

27. Prezes Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Konwent nadzwyczajny we wskazanym przez wnioskodawcę terminie, z uwzględnieniem postulowanych punktów porządku obrad. Odwołanie Prezesa, członków Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, a także uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, oraz zmiana statutu mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Konwentu.
28. Prezes Stowarzyszenia ma obowiązek poinformować członków Zarządu, Prezesów Oddziałów, Komisje Rewizyjną i Sąd Koleżeński Stowarzyszenia z 4 tygodniowym wyprzedzeniem o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Konwentu zwyczajnego. W przypadku Konwentu nadzwyczajnego Prezes przekazuje powyższe informacje wszystkim delegatom – z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
29. Do ważności Konwentu wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, Konwent jest ważny bez względu na liczbę obecnych.
30. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.
31. Konwent:

a) wybiera Prezesa Stowarzyszenia,
b) odwołuje Prezesa Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy. Zmiana na stanowisku Prezesa nie powoduje przedłużenia jego kadencji.
c) wybiera i odwołuje członków Zarządu Stowarzyszenia również w trybie uzupełnienia składu Zarządu. Wybór Skarbnika-członka Zarządu dokonywany jest wyłącznie z kandydatów zaproponowanych przez Prezesa.
d) wybiera członków Rady Krajowej,
e) wybiera bezwzględną większością głosów członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
f) odwołuje większością 2/3 głosów członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,
g) wybiera członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia na czas kadencji Prezesa,
h) odwołuje bezwzględną większością głosów członka Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy,
i) uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia w przypadku vacatu,
j) wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Prezesowi Stowarzyszenia,
k) ustala wysokość składek członkowskich i wpisowego,
l) określa cele i linię działania Stowarzyszenia,
m) decyduje w innych sprawach przewidzianych niniejszym statutem,
n) dokonuje zmian statutu większością 2 /3 głosów,
o) uchwala regulaminy wyborcze do władz Stowarzyszenia,
p) uchwala budżet Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

32. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 członków, w tym obligatoryjnie z: Prezesa, jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Wiceprezes zastępuje Prezesa w zakresie powierzonych mu spraw. Sekretarz zarządza pracami Stowarzyszenia, wykonując uchwały i polecenia Zarządu. Skarbnik kieruje, wspólnie z Prezesem i Sekretarzem, finansami i majątkiem Stowarzyszenia, podpisuje zobowiązania o charakterze majątkowym, czuwa nad prawidłową realizacją zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia oraz przedkłada Zarządowi preliminarze finansowe Stowarzyszenia.
33. Prezes Stowarzyszenia:

a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
b) proponuje Konwentowi kandydaturę Skarbnika,
c) kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia,
d) przygotowuje projekty porządku obrad Konwentu i Rady Krajowej,
e) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym statutem.

34. W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia musi uczestniczyć, co najmniej połowa jego członków.
35. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się z inicjatywy Prezesa przynajmniej raz na kwartał. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu również na wniosek dwóch jego członków, Rady Krajowej lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zarząd może podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w przypadku jednomyślnych decyzji.
36. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa. Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w tym nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane są jednocześnie podpisy: Prezesa i jednego członka Zarządu Stowarzyszenia; bądź członka Zarządu i Skarbnika. Do ważności innych pism i dokumentów nie rodzących zobowiązań i nie powodujących nabycia praw przez Stowarzyszenie wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa.
37. Zarząd Stowarzyszenia:

a) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym,
c) za zgodą Rady Krajowej powołuje i ustala zasady działania ciał pomocniczych,
d) po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ustala wzór deklaracji członkowskiej,
e) w wypadku rozwiązania oddziału Stowarzyszenia przyporządkowuje jego członków do innych oddziałów,
f) stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek śmierci lub wystąpienia,
g) uchwala regulamin swoich prac,
h) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym statutem,
i) podejmuje uchwały w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

RADA KRAJOWA

38. Rada Krajowa składa się z 25 osób. W skład Rady Krajowej wchodzą założyciele Stowarzyszenia oraz osoby wybrane przez Konwent z grona członków.
39. Rada Krajowa zbiera się przynajmniej raz na sześć miesięcy z inicjatywy Prezesa, Zarządu Stowarzyszenia albo na wniosek połowy swych członków. Prezes ma obowiązek poinformować członków Rady Krajowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z 14 dniowym wyprzedzeniem o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.
40. Rada Krajowa obraduje w obecności przynajmniej połowy członków w pierwszym terminie, pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia lub osoby przez niego wyznaczonej spośród jej członków. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, obrady Rady Krajowej są ważne bez względu na liczbę obecnych.
41. Rada Krajowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
42. Rada Krajowa:

a) uchwala strategię działania Stowarzyszenia,
b) nakreśla kierunki współpracy z organizacjami z innych krajów,
c) formułuje stanowisko Stowarzyszenia w sprawach publicznych,
d) inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim,
e) może żądać od Zarządu Stowarzyszenia przedstawienia informacji o sytuacji organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
f) powołuje i ustala zasady działania kolegialnych ciał doradczych,
g) uchwala regulamin swoich prac,
h) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym statutem,
i) nadaje, na wniosek pełnego składu Zarządu Stowarzyszenia, tytuł członka honorowego.

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

43. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 5 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie i Sądzie Koleżeńskim Stowarzyszenia.
44. Pracami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Konwentu.
45. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje przewodniczący przynajmniej raz na kwartał. Do ważności jej obrad wymagana jest obecność przynajmniej trzech członków, w tym przewodniczącego.
46. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a) kontrola działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
b) wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium,
c) orzekanie o zgodności regulaminów: Zarządu Stowarzyszenia, Rady Krajowej i oddziałów ze statutem. W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminów Zarządu i Rady Krajowej w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia statutu. W przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu oddziału w miejsce uchylnych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia regulaminu wzorcowego.
d) orzekanie na wniosek członków oddziału lub Rady Krajowej o ważności Walnego Zebrania. W przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu lub regulaminu oddziału Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia nakazuje Prezesowi Oddziału zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 30 dni w celu wyboru nowych władz. Obowiązki Komisji Rewizyjnej Oddziału przejmuje wyznaczona przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna innego oddziału.
e) orzekanie na wniosek członków oddziału o ważności Walnego Zebrania i prawidłowości wyboru delegatów na Konwent. W przypadku rażącego naruszenia statutu, regulaminu oddziału lub ordynacji wyborczej Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia unieważnia wybór delegatów i wnioskuje do Sadu Koleżeńskiego Stowarzyszenia o przeprowadzenie losowania delegatów spośród członków zwyczajnych oddziału.
f) orzekanie o zgodności działań Zarządu Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Konwentu. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności.
g) wyłączne prawo wnioskowania do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia o stwierdzenie trwałej niezdolności Prezesa Stowarzyszenia do sprawowania funkcji z jednoczesnym powierzeniem jego obowiązków wiceprezesowi, który zwołuje Konwent zwyczajny w terminie 4 tygodni,
h) uchwalenie regulaminu wzorcowego dla oddziałów. Zmiany w regulaminie wzorcowym nie są wiążące dla oddziałów, które działają na podstawie wcześniejszej wersji tego regulaminu.
i) uchwalenie regulaminu Konwentu,
j) uchwalenie regulaminu swoich prac,
k) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem.
48. Nie udzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału przez okres 18 miesięcy.
49. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz krajowych i władz oddziałów, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.

SĄD KOLEŻEŃSKI STOWARZYSZENIA

50. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z 3 sędziów, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz Zarządach, Komisjach Rewizyjnych i Sądach Koleżeńskich Oddziałów.
51. Pracami Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Konwentu.
52. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia zwołuje przewodniczący. Do ważności jego obrad wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
53. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
54. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia należy:

a) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie odwołań od decyzji o zawieszeniu, wykluczeniu, przywróceniu bądź wykreśleniu członka Stowarzyszenia,
c) uchwalenie regulaminu swoich prac,
d) uchwalenie zasad prowadzenia dokumentacji,
e) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem.

55. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia rozpatruje spory, odwołania oraz inne sprawy należące do kompetencji Sądu Koleżeńskiego w terminie 2 miesięcy od ich wpłynięcia. Jednakże decyzje pozbawiające praw członkostwa – przed odpowiednim Walnym Zebraniem. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia ma prawo wymierzania następujących kar: nagany bądź nagany z zawieszeniem w prawach członkowskich na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

56. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) wpisowego i składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) działalności gospodarczej i statutowej,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacji,
f) ofiarności publicznej.

57. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie Prezes Stowarzyszenia i Skarbnik lub jeden członek Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnik łącznie.

Rozdział VI

Oddziały Stowarzyszenia

58. Stowarzyszenie może utworzyć oddziały. Oddziały działają na obszarze powiatów, na terenie których mają swoje siedziby.
59. Oddziały Stowarzyszenia są tworzone przez Zarząd Stowarzyszenia za zgodą Rady Krajowej.
60. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
61. Oddziały są rozwiązywane przez Zarząd Stowarzyszenia:

a) w przypadku działań rażąco sprzecznych ze statutem lub trwałej niezdolności do działań statutowych – na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
b) na wniosek Walnego Zebrania Oddziału podjęty bezwzględną większością głosów.

62. Jednocześnie z utworzeniem oddziału Zarząd Stowarzyszenia powołuje jego tymczasowego Prezesa Oddziału, który w terminie 3 tygodni zwołuje pierwsze Walne Zebranie. Czynne i bierne prawa wyborcze przysługują wszystkim członkom zwyczajnym oddziału.
63. Do czasu przyjęcia regulaminu oddział działa na podstawie regulaminu wzorcowego.
64. Władzami oddziału są:

a) Walne Zebranie,
b) Prezes Oddziału,
c) Zarząd Oddziału,
d) Komisja Rewizyjna Oddziału,
e) Sąd Koleżeński Oddziału,
f) regulamin oddziału może przewidywać istnienie rad, kół i sekcji, z zastrzeżeniem postanowień statutu.

65. W Walnym Zebraniu mają prawo udziału członkowie zwyczajni.
66. Do ważności Walnego Zebrania konieczne jest zawiadomienie - z 14 dniowym wyprzedzeniem – wszystkich członków oddziału o jego miejscu, terminie, głównych punktach obrad oraz wysokości zobowiązań z tytułu składek.
67. Ponadto do ważności Walnego Zebrania konieczna jest obecność połowy wszystkich członków.
68. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
69. Walne Zebranie oddziału jest zwoływane przez Prezesa Oddziału:

a) nie rzadziej niż raz w roku, chyba, że regulamin stanowi inaczej,
b) na wniosek 1/3 członków oddziału,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału.
W przypadku b) i c) Prezes Oddziału ma obowiązek zwołać Walne Zebranie we wskazanym, najwyżej 30 dniowym terminie, uwzględniając proponowane punkty porządku obrad. Wybór władz i zmiana regulaminu oddziału mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Walnego Zebrania.
70. Walne Zebranie:

a) wybiera Prezesa Oddziału na czteroletnią kadencję, chyba, że regulamin stanowi inaczej. Postanowienia o trybie wyboru Prezesa Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio.
b) wybiera członków Zarządu Oddziału na czas kadencji Prezesa Oddziału,
c) wybiera Komisję Rewizyjna na czas kadencji Prezesa Oddziału ,
d) uchwala regulamin oddziału,
e) wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa i Komisji Rewizyjnej Oddziału, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
f) wybiera delegatów na Konwent,
g) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym statutem i regulaminem oddziału.

71. Do czasu doręczenia Zarządowi Stowarzyszenia kopii protokołu Walnego Zebrania, które dokonało wyboru nowych władz, Prezes Oddziału nie będący członkiem założycielem nie wchodzi w skład Rady Krajowej.
72. Do kompetencji Prezesa Oddziału należy:

- reprezentowanie oddziału,
- kierowanie pracami Zarządu Oddziału,
- udzielanie informacji o działalności oddziału na żądania władz krajowych,
- wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem i regulaminem oddziału.

73. Zarząd Oddziału składa się przynajmniej z trzech osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
74. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
75. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) kierowanie działalnością oddziału,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału,
c) współdziałanie z Zarządem Stowarzyszenia w zakresie realizacji działań ogólnopolskich,
d) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem i regulaminem oddziału.

76. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób, chyba, że regulamin oddziału stanowi inaczej. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz Zarządu i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
77. Komisja Rewizyjna Oddziału zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
78. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
79. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a) kontrola działalności finansowej Zarządu Oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
b) wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu Oddziału absolutorium,
c) orzekanie o zgodności regulaminów Zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału. W przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia regulaminu oddziału.
d) orzekanie o zgodności działań Zarządu oraz władz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału i regulaminami Zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień Komisja Rewizyjna Oddziału nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności.
e) informowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o stwierdzonych nieprawidłowościach,
f) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziału,
g) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem i regulaminem oddziału.

80. Nie udzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż jeden rok.
81. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Oddziału i władz rad, kół i sekcji. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty oddziału.
82. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 sędziów, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim Stowarzyszenia oraz Zarządach i Komisjach Rewizyjnych Oddziałów.
83. Pracami Sądu Koleżeńskiego Oddziału kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa Oddziału.
84. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału zwołuje przewodniczący. Do ważności jego obrad wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków, tym przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
85. Sąd Koleżeński Oddziału podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
86. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

f) rozpatrywanie sporów miedzy członkami Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie i orzekanie o zawieszeniu, wykluczeniu, przywróceniu bądź wykreśleniu członka Stowarzyszenia,
h) uchwalenie regulaminu swoich prac,
i) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem.

87. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje spory w terminie 2 miesięcy od ich wpłynięcia. Jednakże decyzje pozbawiające praw członkostwa – przed odpowiednim walnym zebraniem. Sąd Koleżeński Oddziału ma prawo wymierzania następujących kar: nagany bądź nagany z zawieszeniem w prawach członkowskich na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

88. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuję w wyniku uchwały Konwentu podjętej większością 4/5 liczby uprawnionych do udziału w Konwencie. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Konwent określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. O przeznaczeniu majątku i dokumentacji zadecyduje ostatni Konwent.
89. W przypadku braku decyzji, co do przeznaczenia majątku i dokumentacji Stowarzyszenia lub w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia aktem prawnym wyższego rzędu, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
90. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące stowarzyszeń.

Rozdział VIII

Postanowienia przejściowe

91. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą wpisu tychże zmian do Rejestru Stowarzyszeń. Postanowienia o kadencji i trybie wyboru władz krajowych stosuje się od najbliższego Konwentu, który bez względu na tryb zwołania będzie Konwentem zwyczajnym. Do czasu wyboru władz Stowarzyszenia funkcje Zarządu Stowarzyszenia pełni Komitet Założycielski.

Protokolant Przewodniczący
............................... .................................
Jędrzej Lipski Andrzej Klimowicz

Katowice, dn. 21.12.2005