logo województwa śląskiego

Konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989

Stowarzyszenie NZS 1980 organizuje konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

1. Konkurs ma charakter historyczno-literacki i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Celem konkursu jest:

3. Zadaniem uczestników jest opracowanie indywidualnej pracy w formie:

4. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

5. Prace oceniane będą razem, bez podziału na kategorie.

6. Praca w formie pisemnej to max 5 stron formatu A4.

7. Prezentacja multimedialna [na płycie CD w programie Power Point lub ogólnodostępnym w pakiecie OpenOffice – programie Impress] i reportaż radiowy [na płycie CD] nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

8.


9. Zgłoszenia, na załączonej do regulaminu karcie, wraz z pracami uczniów – przesyłają uczestnicy listem poleconym na adres organizatora:
Stowarzyszenie NZS 1980
ul. Warszawska 37
40-010 Katowice

10.Termin nadsyłania prac mija z dniem 10 listopada 2013r. Decyduje data stempla pocztowego.

11. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez prezesa Stowarzyszenia.

12. Kryteria oceny prac:


13. Dodatkowe kryteria oceny dla prezentacji multimedialnych i dokumentalnych:


14. Dyskwalifikacji podlegają prace, które:

15. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 4 grudnia 2013r. w Klubie Marchołt w Katowicach, ul. Warszawska 37.

16. Informacja o wynikach konkursu ukaże się w mediach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia www.nzs1980.com.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobno.

17. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

18. Komisja konkursowa może nie przyznać nagrody lub nagród w razie słabego poziomu merytorycznego nadesłanych prac.

19. Nadesłane prace nie będą zwracane.

20. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane egzemplarze prac przechodzą na własność organizatora.

21. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnego publikowania prac konkursowych po zakończeniu konkursu.

22. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami. Podział nagród należy do wyłącznej decyzji komisji konkursowej. Główną nagrodą jest dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

23. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publiczne ujawnienie, podanych w nadesłanej pracy: imienia, nazwiska i szkoły uczestnika.

24. Patronat nad Konkursem objęli: Wojewoda Śląski –Zygmunt Łukaszczyk oraz Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber.

25. Dane osobowe uczestników konkursu sa chronione zgodnie z ustawą z 29. października 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


Regulmin konkursu i karta zgłoszenia (doc)