Konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Wojciech Jaruzelski patriota czy zdrajca?

Stowarzyszenie NZS 1980 organizuje konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

1. Celem konkursu jest:

2. Konkurs ma charakter historyczno-literacki i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Przedmiotem konkursu będą indywidualne prace uczniów w formie:

-pisemnej - wywiad, rozprawka, opowiadanie, esej itp.
-prezentacji multimedialnej - opracowania dokumentów, zdjęć itp.
-reportażu lub audycji radiowej.

Prace zbiorowe nie będą oceniane.

4. Praca w formie pisemnej to max 5 stron formatu A4, natomiast prezentacja multimedialna [na płycie CD w programie Power Point lub ogólnodostępnym w pakiecie OpenOffice - programie Impress] i reportaż radiowy [na płycie CD lub kaseta] nie powinny trwać dłużej niż 10 minut.

5. Zgłoszenia, na załączonej do regulaminu karcie, wraz z pracami uczniów - przesyłają uczestnicy na adres organizatora.

6. Prace konkursowe należy przesyłać listem poleconym na adres:
Stowarzyszenie NZS 1980
ul. Warszawska 37
40-010 Katowice

7. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 marca 2008r. Decyduje data stempla pocztowego.

8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez prezesa Stowarzyszenia.

9. Kryterium oceny pracy pisemnej:
- poziom merytoryczny nadesłanych prac,
-umiejętność obrony swojej opinii, dokonanego wyboru,

10. Kryterium oceny dla prezentacji multimedialnej i dokumentalnej
-poziom merytoryczny nadesłanych prac,
-pomysł,
-technika prezentacji.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 maja 2008r.

12. Informacja o wynikach konkursu ukaże się w mediach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia www.nzs1980.com.pl . Oprócz tego informacja przesłana zostanie do szkół, biorących udział w konkursie.

13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

15. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami. Podział nagród należy do wyjącznej decyzji komisji konkursowej. Informacje o nagrodach zamieszczone będą na stronach internetowych organizatora konkursu.

16. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

17. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publiczne ujawnienie, podanych w nadesłanej pracy: imienia, nazwiska i adresu.

18. Patronat nad Konkursem objął Śląski Kurator Oświaty - dr Marian Drosio.


Regulmin konkursu i karta zgłoszenia (rtf)